ประกาศ/นโยบาย มหาวิทยาลัย

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ภาพกิจกรรม

 

 

 

  • ค่าเป้าหมาย ประกันปี 2558-2561
  • แผนพัฒนาหลักสูตร
  • แผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์

 

  • ผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2552 – 2557
  • รายงานผลประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน
  • รายงานผลประกันคุณภาพ ระดับคณะ รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน

 

Copyright © 2023 ประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. All Right Reserve.